Internacjonalizacja MŚP 1.2 Polska Wschodnia

Konkurs z działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020 adresowany jest przede wszystkim do firm, które dopiero rozpoczynają prowadzenie działań eksportowych na danym rynku.

Celem działania jest przede wszystkim rozszerzenie i zintensyfikowanie działalności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie makroregionu Polski Wschodniej, czyli w województwach: świętokrzyskim, lubelskim, podlaskim, podkarpackim lub warmińsko – mazurskim.

Oferowane wsparcie będzie nakierowane na usługi doradcze, realizowane w oparciu o nowy model biznesowy związany z internacjonalizacją , czyli będzie zakładało dostosowanie świadczonych usług do deklarowanych potrzeb przedsiębiorcy. Wnioskodawca otrzyma wsparcie w zakresie przygotowania do internacjonalizacji działalności, obejmujące dostosowanie oferty do wymogów rynku docelowego, zwiększenie aktywności w zakresie poszukiwania partnerów gospodarczych za granicą.

Konkurs będzie realizowany w dwóch etapach.

Etap I będzie obejmował pozyskiwanie środków na doradztwo z zakresu opracowania modelu biznesowego MŚP wiążącego się z planowaną internacjonalizacją działalności firmy.

W ramach tego etapu zakłada się przeprowadzenie analizy potencjału przedsiębiorstwa w kontekście eksportu i opracowanie na tej podstawie wskazań z zakresu rynków docelowych i potencjalnych partnerów biznesowych. Przygotowanie założeń koncepcyjnych w zakresie wejścia na rynki zagraniczne, a także określenie potencjału przedsiębiorstwa w kontekście każdego z nich.

Doradcy pomogą również w wyborze najefektywniejszych narzędzi i metod z zakresu marketingu bądź promocji.

Przedsiębiorcy biorący udział w I etapie konkursu będą mogli pozyskać również informacje na temat dostępnych źródeł zewnętrznych umożliwiających finansowanie działalności internacjonalizacyjnej, a także instrumentów finansowych, których zadaniem jest obniżenie ryzyka finansowego związane z podjęciem działań eksportowych.

W etapie II przedsiębiorcy będą mogli pozyskiwać środki na wdrożenie wypracowanego modelu biznesowego w zakresie internacjonalizacji opracowanego w etapie I w zakresie nabycia wartości o charakterze niematerialnym i prawnym, a także usług doradczych.

W ramach tego etapu konkursu, przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki na usługi doradcze obejmujące wyszukiwanie i selekcję partnerów zagranicznych, aż do momentu doprowadzenia do zainicjowania negocjacji handlowych, jak również usługi doradcze związane z przygotowaniem produktu i dopasowaniem go do potrzeb rynku, na którym ma być sprzedawany. Wsparcie będzie mogło wiązać się także z doradztwem związanym z przygotowaniem wzorniczym do wejścia na rynek zagraniczny, szczególnie w zakresie zaprojektowanie materiałów reklamowo – promocyjnych oraz opakowania.

Środki w wysokości do 20% wydatków kwalifikowanych w projekcie będą mogły być także przeznaczone na udział w międzynarodowych imprezach o charakterze targowo – wystawienniczym, ale jedynie w takim zakresie w jakim zostanie to wskazane w modelu biznesowym opracowanym w ramach etapu I konkursu.

Przedsiębiorcy przed przystąpieniem do etapu I konkursu, będą musieli dokonać wyboru wykonawcy usług doradczych w oparciu o zasadę konkurencyjności. Przy ocenie projektów doświadczenie i potencjał wykonawcy w zakresie realizacji proponowanych usług będą poddane weryfikacji.

W ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP niektóre z projektów będą traktowane w sposób priorytetowy. Będą to w szczególności projekty, które będą wpisywały się w obszar inteligentnej specjalizacji regionalnej wspólnej dla co najmniej dwóch województw znajdujących się na terenie makroregionu Polski Wschodniej. Duże znaczenie będzie miało również to czy projekt przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w regionie, w którym będzie realizowany, jak również to czy projekt będzie przyczyniał się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki.

Szczególnym priorytetem będą objęte projekty przedłożone przez przedsiębiorców, którzy uzyskali w ostatnim roku obrotowym przychody z eksportu mniejsze niż 30% sumy dochodów netto ze sprzedaży towarów i usług.

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania projektów w ramach konkursu będzie wynosił 80%, przy wkładzie własnym na poziomie 20%.

Maksymalna wartość dofinansowanie wydatków kwalifikowanych, będzie różna dla poszczególnych etapów. W etapie I możliwe będzie pozyskanie środków w wysokości do 50 000 PLN, w drugim zaś etapie nawet do 500 000 PLN.

Planowany termin ogłoszenia konkursu z działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP to I kwartał 2016 r. Warto podkreślić, że w etapie II konkursu będą mogli wziąć jedynie przedsiębiorcy, których projekty zostaną objęte dofinansowaniem w ramach etapu I.

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

  • Skutecznie pozyskujemy dotacje na internacjonalizację MŚP

  • Rozliczamy i realizujemy projekty unijne

  • Kompleksowo wspieramy eksport

CO NAS WYRÓŻNIA?

  • Doradca24 !

Jesteśmy do dyspozycji klientów 24h na dobę 7 dni w tygodniu!

  • Cholerna Skuteczność !

Musimy być skuteczni bo nasza pensja uzależniona jest od pozyskanych dotacji!

  • Gwarancja Jakości !

Jakość to skuteczność, skuteczność to sukces, a sukces klienta to nasz sukces!

  • Dojeżdżamy do klienta !

Cenimy Twój czas, dlatego dojeżdżamy do klientów w całej Polsce! (w szczególności: Rzeszów, Kielce, Olsztyn, Białystok, Lublin, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie).

ZAPYTAJ EKSPERTA:

Tel: 788 740 460

Internacjonalizacja MŚP – Lubuski Inkubator Eksportu I Innowacji